logo4

  หน้าแรก  <  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
  ศูนย์ประสานงาน จุด 123
pee
13 มิถุนายน 2550 18:05:00  IP:*.*.*.* , internet= Office
R010899

Post Topic :
Post Ans :
ฝ่าย/แผนก   เรียน    ท่านกรรมการผู้จัดการ,รองกรรมการผุ้จัดการ,ผู้จัดการฝ่าย,ผู้จัดการแผนก,เจ้าหน้าที่ส่วน,เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

             เพื่อแจ้งจัดตั้งจุด 123 เป็นศูนย์ประสานงานรับเรื่องประสานงานภายในกับฝ่าย,แผนกต่าง ๆ  การรับเรื่องลงรายงาน การประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง  โดยกลางวัน 12 ชั่วโมง จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประจำจุด ส่วนกลางคืนจะเป็นหน้าที่ของ บริษัท ร.ป.ภ ซึ่งจะรีบดำเนินการเร็ว ๆ นี้

                                                                   แผนกธุรการ


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 361 จาก 379     18 ตุลาคม 2553 12:39:40  IP:*.*.*.* , internet= Office
R124413
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจ
   File ID : 76704 || size 1 MB

ขออนุญาตเข้าพื้นที่

   เพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีพระมหาศิวะกาลีต่อสาธารณะชน  ทางศูนย์ฯจึงอนุญาตให้ใช้สถานที่บนสะพานเชื่อมระหว่างอาคารน้อมจิตต์กับไอที   ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2553

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 362 จาก 379     22 ตุลาคม 2553 10:19:10  IP:*.*.*.* , internet= Office
R124491
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจ
   File ID : 76810 || size 124 KB

ขออนุญาติเข้าพื้นที่

     บริษัท  สแพลช  อิมแพค จำกัด   ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น  บริเวณโซนมือถือ วันที่ 22 ตุลาคม 2553

ขอบคุณค่ะ 


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 363 จาก 379     29 ตุลาคม 2553 10:52:18  IP:*.*.*.* , internet= Office
R124561
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจ
   File ID : 76898 || size 111 KB

ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่

 บ ริษัท สแพลช  อิมแพค จำกัด   ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งสื่อส่งเสริมการขาย  โซนมือถื อวันที่ 30 ตุลาคม 2553

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 364 จาก 379     3 พฤศจิกายน 2553 17:34:52  IP:*.*.*.* , internet= Office
R124608
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว

      เฝ้าระวังลูกค้าพื้นที่  A2P02 (ผู้เช่า  คุณนิกร  แก้วกองบูล)  จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เพื่อป้องกันการขนของออกจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาติกทางศูนย์ฯ

ผู้เช่ามีปัญหาเรื่องการชำระค่าเช่า


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 365 จาก 379     10 พฤศจิกายน 2553 19:13:55  IP:*.*.*.* , internet= Office
R124673
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจ
   File ID : 77003 || size 777 KB

ขออนุญาตเข้าพื้นที่

   บริษัท แอดวานซ์  แอคทีฟ  คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขออนุญาตเข้าพื้นที่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553   โซนมือถือ   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ขอบคุณค่ะ


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 366 จาก 379     11 พฤศจิกายน 2553 13:11:24  IP:*.*.*.* , internet= Office
R124684
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจ
   File ID : 77006 || size 132 KB

ขออนุญาตเข้าพื้นที่

  บริษัท  สแพลช  อิมแพค จำกัด ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งสื่อส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนจำหน่าย  โซนมือถือ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 367 จาก 379     9 ธันวาคม 2553 12:35:31  IP:*.*.*.* , internet= Office
R124955
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจ
   File ID : 77253 || size 123 KB

ขออนุญาตเข้าพื้นที่

     บริษัท สแพลช  อิมแพค จำกัด  ขออนุญาตเพื่อเข้าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย โซนมือถือ  วันที่ 14 ธันวาคม 2553 

ขอบคุณค่ะ


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 368 จาก 379     15 ธันวาคม 2553 16:11:05  IP:*.*.*.* , internet= Office
R125007
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจ
   File ID : 77296 || size 862 KB

ขออนุญาตเข้าพื้นที่

          บริษัท  ทีโอที  จำกัด (มหาชน)  จะเข้าทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้   กระตุ้นยอดขายบัตร TOT wi-fi ในพื้นที่ภายในศูนย์ฯ   ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553  เวลา 14.00-16.00 น. (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

 


 
Go to the top of the page
ธีรศักดิ์
คำตอบที่ 369 จาก 379     15 ธันวาคม 2553 23:43:48  IP:*.*.*.* , internet= Office
R125011
ธีรศักดิ์ สิงห์ลอ
Post Topic :4
Post Ans :131
ฝ่าย/แผนก   ธุรการรับทราบคับ..พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้คับ..Cool


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 370 จาก 379     17 ธันวาคม 2553 18:02:54  IP:*.*.*.* , internet= Office
R125024
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจขออนุญาตเขาพื้นที่

  บริษัท แอดวานซ์  แอคทีฟ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดเข้าพื้นที่ติดตั้งสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการขาย บริเวณโซนมือถือ วันที่ 20 ธันวาคม  2553 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 371 จาก 379     22 ธันวาคม 2553 15:29:21  IP:*.*.*.* , internet= Office
R125075
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจแจ้งงาน

  รบกวนแม่บ้านจัดวางโต๊ะ ขนาด 1.5 เมตร  จำนวน1 ตัว  และเก้าอี้ จำนวน 14 ตัว จัดวาง ณ พื้นที่ข้างห้องวิจัยชั้น H ใช้วันที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

ขอบคุณค่ะ


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 372 จาก 379     10 Jan 2554 11:57:42  IP:*.*.*.* , internet= Office
R125288
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจ
   File ID : 77562 || size 563 KB

แจ้งงาน

   ขออนุญาติเข้าพื้นที่  วันที่ 13 มกราคม 2554  บริษัท  แอดวานซ์  แอคทีฟ  คอร์เปอเรชั่น  จำกัด เพื่อทำการติดตั้งสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้กับร้านค้า

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 373 จาก 379     25 02 2554 16:05:58  IP:*.*.*.* , internet= Office
R125969
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจแจ้งงาน

    ทาง  nokia จะเข้ามาทำการประชาสัมพันธ์  รุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่  บริเวณพื้นที่ ชั้น 2 Zone  mobile ในวันเวลา  รายละเอียดด้านล่าง

1. วันที่  26-27  กุมภาพันธ์ 2554

2. วันที่  5-6  มีนาคม 2554

3. วันที่  11-12  มีนาคม 2554

4. วันที่  19-20  มีนาคม 2554

 

 


 
Go to the top of the page
ธีรศักดิ์
คำตอบที่ 374 จาก 379     25 02 2554 18:46:21  IP:*.*.*.* , internet= Office
R125970
ธีรศักดิ์ สิงห์ลอ
Post Topic :4
Post Ans :131
ฝ่าย/แผนก   ธุรการรับทราบคับ..Cool


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 375 จาก 379     2 มีนาคม 2554 14:57:13  IP:*.*.*.* , internet= Office
R126013
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจ
   File ID : 78469 || size 126 KB

แจ้งงาน

    บริษัท  แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส  ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย  พื้นที่ โซนมือถือ   ประจำเดือนมีนาคม 2554

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 376 จาก 379     7 มีนาคม 2554 19:04:41  IP:*.*.*.* , internet= Office
R126072
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจแจ้งงาน

    บริษัท  ทรู ได้ทำการขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทรูมูฟ  3G  ในวันที่ 8 มีนาคม 2554  จำนวนผู้เข้าทำกิจกรรม  จำนวน 15 คน

บริเวณพื้นที่  โซนมือถือ


 
Go to the top of the page
kamolwan
คำตอบที่ 377 จาก 379     30 มีนาคม 2554 12:36:10  IP:*.*.*.* , internet= Office
R126270
naullaong
Post Topic :204
Post Ans :2205
ฝ่าย/แผนก   พัฒนาธุรกิจ
   File ID : 78701 || size 110 KB

แจ้งงาน

    ขออนุญาติเข้าพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย จากบริษัท  แอดวานซ์  แอคทีฟ  จำกัด  ในวันที่ 4 เมษายน 2554  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


 
Go to the top of the page
worrathep
คำตอบที่ 378 จาก 379     4 กรกฏาคม 2555 19:18:41  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R132041
worrathep saeaue
Post Topic :18
Post Ans :32
ฝ่าย/แผนก   ธุรการรับทราบคับ..Cool

ลองใช้งานเว็บบอร์ดครับ


ข้อมูลนี้มีการแก้ไขเมื่อ 4 กรกฏาคม 2555 19:19:48 โดย worrathep

 
Go to the top of the page
worrathep
คำตอบที่ 379 จาก 379     12 พฤษภาคม 2557 09:54:24  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R136891
รูปงานแต่งทัชที่ฉะเชิงเทรา วันที่8 พฤษภาคม 2557

อยู่ในไดร์ U..AM..งานแต่งทัช08-05-57 น่ะครับ


 
Go to the top of the page
หน้าแรก  <  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

  ตอบคำถามในเรื่อง ศูนย์ประสานงาน จุด 123
รายละเอียด
โดย
Operating System CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Attach: ไฟล์แนบ :1 (เพิ่มไฟล์แนบ)
นามสกุล jpg ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล png ขนาดไม่เกิน 5 MB
นามสกุล gif ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล pdf ขนาดไม่เกิน 20 MB
นามสกุล doc ขนาดไม่เกิน 20 MB      นามสกุล xls ขนาดไม่เกิน 20 MBNomjitt Incorporation ©2020