logo4

  1 
  ประกาศรายชื่อพนักงานที่เข้ารับเช็คโบนัส ครั้งที่ 1/2555 กับผู้บริหาร
แผนกทรัพยากรบุคคล
4 กรกฏาคม 2555 17:05:14  IP:*.*.*.* Use =Windows XP , internet= Office
R132027เข้ารับเช็คโบนัส กับคุณอรนุช  จิตรมีศิลป์  รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวชลลดา  อ่อนสัมพันธ์

นางสาวสุนัย  ร่วมสุข

นางสาววีรกานต์  เทพพจันทึก

นางสาวจันณิภา  สารทอง

นายดำรงค์  จอนเหมือน

นางกุลริศา  แก้วน้อย

นางสุภาภรณ์  พร้อมใจ

นางสาวเรณู  เกตุชีพ

นายมนัส  บุญรอด

นางสาวลัดดา  อารี

นางสาวปานทอง บุญโจม

นางสาววาสนา  จันทร์สุริยา

นางสาวชุติภา  สรวงศิริ

นางสาวอัญชลี  ศรีเกษ

นางสาวอรณี  บุญพร้อม

นางสาวนงนุช  ธัญญประดิษฐ์

นางสาวชลกร  แผนใหญ่


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 1 จาก 8     4 กรกฏาคม 2555 17:10:10  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R132028เข้ารับเช็คโบนัส กับคุณเอนก  จิตรมีศิลป์  รองกรรมการผู้จัดการ

นายสันติ  บุญกิ่ม

นายนิคม  รักษารักษ์

นายอิทธิพล  ศรีเดช

นายอิทธิพร  แจ่มสอาด

นายวัฒนา  แซ่เตียว

นายวีระ  คำรักเกียรติเจิรญ

นายอัษฎาวุธ  ชาญทวี

นายวิโรจน์  จุลกระโทก

นายศตวรรษ  จิตเงิน

นายธนิกร  พุทธสงกรานต์

นางรุจิมา  กิ่งวงษา

นางสาวอริญญา  อภัยพงษ์

นายอนุวัฒน์  ถูกธรรม

นางสาวศิวรัตน์  พุ่มไสว

นายปิยะบุตร  วงศ์จิตติยานนท์

นางสาวอภัสรา  แสงยิ่ง

นายเดวิทย์  ภารสงัด


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 2 จาก 8     4 กรกฏาคม 2555 17:15:31  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R132029เข้ารับเช็คโบนัส กับคุณอนันต์  จิตรมีศิลป์  กรรมการผู้จัดการ

นายกฤษฎิ์  วงษ์สาลี

นางสาวเรณุกา  บุญยการ

นางสาวจินตะนา  หลงลืม

นางสาวเยาวลักษณ์  คำแหง

นายเอกชัย  รอดซุง

นางลัดดาวัลย์  โสณโชติ

นายไพโรจน์  พึ่งโค

นายวรเทพ  แซ่อื๊อ

นางสาวมาลิวัลย์  เปรมรัตน์

นายประเสริฐ  ปิดชิด

นายประทาน  มะเดื่อสวน

นายสามารถ  ไชยดี

นายนภดล  ลีลาวรกุล

นายสราวุธ  รักกิจ

นายสมศักดิ์  เพ็งแจ่ม

นายมานิส  น้อยหิรัญ

นายชัยณรงค์  ศรีจั่น

นายอนันต์  บุญเปล่ง

นายทรงเดช  รัดบ้านด่าน

นายวิสนธิ์  เกิดบำรุง

นายเอกรตน์  โชคชูลี

นายคงเด่น  รัตนศักดิ์ไพบูลย์

นางสาวจินดา  พรหมรักษา

นายจำลอง  โตสำริด

นางสาวณัฐวดี  ไสวศักดิ์


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 3 จาก 8     4 กรกฏาคม 2555 17:20:19  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R132030เริ่มจ่ายเช็คให้ผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 4 จาก 8     6 กรกฏาคม 2555 15:18:24  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R132087ผู้ที่จะเข้ารับเช็คโบนัสกับคุณเอนก ทางแผนกทรัพยากรบุคคลได้ส่งเช็คให้แล้วกับคุณเอนกแล้ว พนักงานรอเรียกเข้าพบ


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 5 จาก 8     6 กรกฏาคม 2555 15:34:56  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R132091ตารางการเข้ารับเช็คโบนัสกับ คุณอนันต์  จิตรมีศิลป์ จะเริ่มจ่ายตั้งแตวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2555

หากพนักงานไม่สามารถเข้ารับได้ในวันและเวลาดังกล่าว แผนกบุคคลจะทำการเลื่อนพนักงานท่านอื่นขึ้นมาแทน และจัดให้ท่านรับเป็นลำดับวันสุดท้ายทันที

***และขอให้ถือเอกสารที่ท่านส่งรายงานผลงานที่สำเร็จไปเข้าพบผู้บริหารด้วย***

ขอให้พนักงานทุกท่านสนใจติดตามประกาศนี้ด้วย เพื่อสิทธิของตัวท่านเอง 

 

เรียงลำดับการเข้าพบตามเกรดประเมินผลการปฏิบัติปีล่าสุด

จำนวน 4 คนที่เข้าพบ ใครพร้อมเข้าพบได้เลย ไม่ต้องเรียงตามลำดับชื่อ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. จำนวน 4 คนคนละ 15 นาที

 นายประเสริฐ  ปิดชิด

นายสมศักดิ์  เพ็งแจ่ม

นายอนันต์  บุญเปล่ง

นายวิสนธิ์  เกิดบำรุง

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. จำนวน 4 คนคนละ 15 นาที

นางลัดดาวัลย์  โสณโชติ

นายวรเทพ  แซ่อื๊อ

นายเอกรัตน์  โชคชูลี

นางสาวณัฐวดี  ไสวศักดิ์

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. จำนวน 4 คนคนละ 15 นาที

นายเอกชัย  รอดซุง

นายประทาน  มะเดื่อสวน

นายสามารถ  ไชยดี

นายคงเด่น  รัตนศักดิ์ไพบูลย์

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. จำนวน 4 คนคนละ 15 นาที

นางสาวจินตะนา  หลงลืม

นางสาวมาลิวัลย์  เปรมรัตน์

นายมานิส  น้อยหิรัญ

นางสาวจินดา  พรหมรักษา

 

วันที่ 13  กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. จำนวน 4 คนคนละ 15 นาที

นายกฤษฎิ์  วงษ์สาลี

นางสาวเรณุกา  บุณยการ

นางสาวเยาวลักษณ์  คำแหง

นายนภดล  ลีลาวรกุล

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. จำนวน 4 คนคนละ 15 นาที

นายสราวุธ  รักกิจ

นายชัยณรงค์  ศรีจั่น

นายทรงเดช  รัดบ้านด่าน

นางจำลอง  โตสำริด

นายไพโรจน์  พึ่งโค


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 6 จาก 8     6 กรกฏาคม 2555 15:57:39  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R132092แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา วันที่ 12/07/55 เข้ารับเช็คกับคุณอนันต์ เป็นเวลา 13.00 - 14.00 น.


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 7 จาก 8     9 กรกฏาคม 2555 11:07:28  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R132107แจ้งเลื่อนผู้ที่เข้ารับเช็คกับคุณอนันต์ ในวันที่ ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เนื่องจากติดกิจกรรมทูบีนัมเบอวัน ที่เมืองทองธานี เป็นดังนี้

ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับวันที่ 13/07/2555 เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 16 กรกรฎาคม 2555

ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับวันที่ 16/07/2555 เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 17 กรกรฎาคม 2555

 


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 8 จาก 8     9 กรกฏาคม 2555 11:27:27  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R132109แก้ไข วันศุกร์คุณอนันต์ ติดประชุม


 
Go to the top of the page
1 

  ตอบคำถามในเรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานที่เข้ารับเช็คโบนัส ครั้งที่ 1/2555 กับผู้บริหาร
รายละเอียด
โดย
Operating System CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Attach: ไฟล์แนบ :1 (เพิ่มไฟล์แนบ)
นามสกุล jpg ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล png ขนาดไม่เกิน 5 MB
นามสกุล gif ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล pdf ขนาดไม่เกิน 20 MB
นามสกุล doc ขนาดไม่เกิน 20 MB      นามสกุล xls ขนาดไม่เกิน 20 MBNomjitt Incorporation ©2020