logo4

  1 
  ประกาศรายชื่อพนักงานที่เข้ารับเช็คโบนัส ครั้งที่ 2/2555 กับผู้บริหาร
ekkachai
10 Jan 2556 14:19:02  IP:*.*.*.* Use =Windows XP , internet= Office
R134370
ekkachai rodsung
Post Topic :4
Post Ans :10
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคลรายชื่อพนักงานที่เข้ารับเช็คโบนัส กับ คุณเอนก จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ

เริ่มมอบเช็คให้ผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 14/01/2556

นายอิทธิพร  แจ่มสอาด

นายนิคม  รักษารักษ์

นายวีระ  คำรักเกียรติเจริญ

นายธนิกร  พุทธสงกรานต์

นายปิยะบุตร  วงษ์จิตติยานนท์

นายสันติ  บุญกิ่ม

นายอัษฎาวุธ  ชาญทวี

นางสาวศิวรัตน์  พุ่มไสว

นายอนุวัฒน์  ถูกธรรม

นายสาวอริญญา  อภัยพงษ์

นางรุจิมา  กิ่งวงษา

นายศตวรรษ  จิตเงิน

นายวิโรจน์  จุลกระโทก

นายอิทธิพล  ศรีเดช

นางสาวอภัสรา  แสงยิ่ง

นายเดวิทย์  ภารสงัด

จำนวน 16 คน


 
Go to the top of the page
ekkachai
คำตอบที่ 1 จาก 5     10 Jan 2556 14:24:54  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R134371
ekkachai rodsung
Post Topic :4
Post Ans :10
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคลรายชื่อพนักงานที่เข้ารับเช็คโบนัส กับ คุณอรนุช จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ

เริ่มมอบเช็คให้ผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 14/01/2556

นางสาวอรณี  บุญพร้อม

นางชลลดา  อ่อนสัมพันธ์

นางสาวชลกร  แผนใหญ่

นางสาวลัดดา  อารี

นางสาวนงนุช  ธัญญประดิษฐ์

นายมนัส  บุญรอด

นางสาวปานทอง  บุญโจม

นางสาวเรณู  เกตุชีพ

นางสาวสุภาภรณ์  พร้อมใจ

นางสาวจัณณิภา  สารทอง

นางสาวอัญชลี  ศรีเกษ

นางสาวชุติภา  สรวงศิริ

นางสาววาสนา  จันทร์สุริยา

นางสาววีรกานต์  เทพจันทึก

นายวัฒนา แซ่เตียว

นายดำรงค์  จอนเหมือน

นางสาวมาลิวัลย์  เปรมรัตน์

นางกุลริศา  แก้วน้อย

นายสาวณัฎฐิกา  ทวีโภค

นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุ่มอินทร์

จำนวน 20 คน

 


 
Go to the top of the page
ekkachai
คำตอบที่ 2 จาก 5     10 Jan 2556 14:40:12  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R134372
ekkachai rodsung
Post Topic :4
Post Ans :10
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อพนักงานที่เข้ารับเช็คโบนัส กับ คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ กรรมการผู้จัดการ

เริ่มมอบเช็คให้ผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 14/01/2556

นางลัดดาวัลย์  โสณโชติ

นายสมศักดิ์  เพ็งแจ่ม

นายสามารถ  ไชยดี

นายอนันต์  บุญเปล่ง

นายนภดล  ลีลาวรกุล

นายเอกชัย  รอดซุง

นายสราวุธ  รักกิจ

นายทรงเดช  รัดบ้านด่าน

นายจำลอง  โตสำริด

นายมานิส  น้อยหิรัญ

นายประเสริฐ  ปิดชิด

นายประทาน  มะเดื่อสวน

นางสาวจินตะนา  หลงลืม

นางสาวณัฐวดี  ไสวศักดิ์

นายชัยณรงค์  ศรีจั่น

นายวรเทพ  แซ่อื้อ

นายวิสนธิ์  เกิดบำรุง

นางสาวจินดา  พรหมรักษา

นายกฤษฎิ์  วงษืสาลี

นายคงเด่น รัตนศักดิ์ไพบูลย์

นายณรงค์  แก้วเกิด

นายจักรกริช  ทับไทร

นายศิริชัย  สมศิริ

นายรุ่ง  สืบวงษ์

นายชาญนรา  แซ่เล้า

นายชาญ  นามแก้ว

นายสมพล  อุ่นทรัพย์

จำนวน 27 คน


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 3 จาก 5     14 Jan 2556 17:35:15  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R134392แผนกบุคคลได้ส่งมอบเช็คโบนัส ให้กับคุณอรนุช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานรอเรียกเข้าพบนะครับ


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 4 จาก 5     15 Jan 2556 10:57:53  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R134397รับเช็คโบนัสกับคุณอนันต์ วันที่ 15/1/2556

นายประเสริฐ  ปิดชิด                     11.00 น.

นายสมศักดิ์  เพ็งแจ่ม                    13.00 น.

นายอนันต์  บุญเปล่ง                     14.00 น.

นายประทาน  มะเดื่อสวน                 16.00 น.


 
Go to the top of the page
ekkachai
คำตอบที่ 5 จาก 5     17 Jan 2556 17:43:23  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R134417
ekkachai rodsung
Post Topic :4
Post Ans :10
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคลรับเช็คโบนัสกับคุณอนันต์ วันที่ 17/1/2556

นางลัดดาวัลย์  โสณโชติ  11.00 น.

นางสาวจินตะนา  หลงลืม   13.30 น.

นายสามารถ  ไชยดี  14.00 น.


 
Go to the top of the page
1 

  ตอบคำถามในเรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานที่เข้ารับเช็คโบนัส ครั้งที่ 2/2555 กับผู้บริหาร
รายละเอียด
โดย
Operating System CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Attach: ไฟล์แนบ :1 (เพิ่มไฟล์แนบ)
นามสกุล jpg ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล png ขนาดไม่เกิน 5 MB
นามสกุล gif ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล pdf ขนาดไม่เกิน 20 MB
นามสกุล doc ขนาดไม่เกิน 20 MB      นามสกุล xls ขนาดไม่เกิน 20 MBNomjitt Incorporation ©2020