logo4

  1 
  ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับโบนัสประจำปี ครั้งที่ 1/2556
ekkachai
19 มิถุนายน 2556 18:33:18  IP:*.*.*.* Use =Windows XP , internet= Office
R135363
ekkachai rodsung
Post Topic :4
Post Ans :10
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคล
บริษัท น้อมจิตต์อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด

นางลัดดาวัลย์ โสณโชติ
นายสมศักดิ์ เพ็งแจ่ม
นายอิทธิพร แจ่มสอาด
นางสาวอัญชลี ศรีเกษ
นางสาววาสนา จันทร์สุริยา
นางสาววีรกานต์ เทพจันทึก
นายนิคม รักษารักษ์
นายวีระ คำเกียรติเจริญ
นายธนิกร พุทธสงกรานต์
นายวัฒนา แซ่เตียว
นายปิยะบุตร วงศ์จิตติยานนท์
นายสามารถ ไชยดี
นายอนันต์ บุญเปล่ง
นายสันติ บุญกิ่ม
นายอัษฎาวุธ ชาญทวี
นายนภดล ลีลาวรกุล
นายดำรงค์ จอนเหมือน
นายเอกชัย รอดซุง
นางสาวศิวรัตน์ พุ่มไสว
นายทรงเดช รัดบ้านด่าน
นายสราวุธ รักกิจ
นางกุลริศา แก้วน้อย
นายอนุวัฒน์ ถูกธรรม
นางสาวอริญญา อภัยพงษ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ สุ่มอินทร์
นายพงศธร เทียนทอง
นายถิรนันท์ หาญพุฒ
นายเปรมปรีด์ ตั้งเจริญรัตนกุล
นายณัฐศรัณยุ์ ฉายประทีป

 ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้อมจิตต์เซฟวิ่งส์สโตร์

 

นายจำลอง โตสำริด
นายมานิส น้อยหิรัญ
นางรุจิมา กิ่งวงษา
นายประเสริฐ ปิดชิด
นายประทาน มะเดื่อสวน
นายศตวรรษ จิตเงิน
นางสาวอรณี บุญพร้อม
นางชลลดา อ่อนสัมพันธ์
นางสาวชลกร แผนใหญ่
นางสาวลัดดา อารี
นายมนัส บุญรอด
นางสาวจินตะนา หลงลืม
นายวิโรจน์ จุลกระโทก
นางสาวณัฐวดี ไสวศักดิ์
นายอิทธิพล ศรีเดช
นายวรเทพ แซ่อื๊อ
นายชัยณรงค์ ศรีจั่น
นางสาวอภัสรา แสงยิ่ง
นางสุภาภรณ์ พร้อมใจ
นายเดวิทย์ ภารสงัด
นายจักรกริช ทับไทร

พนักงานรายวัน (หจก.น้อมจิตต์เซฟวิ่งส์สโตร์)

 

นางสาวเรณู เกตุชีพ
นางสาวจินดา พรหมรักษา
นายศิริ วงษ์สาลี
นายณรงค์ แก้วเกิด
นางสาวจันณิภา สารทอง
นายศิริชัย สมศิริ
นายรุ่ง สืบวงษ์
นายชาญนรา แซ่เล้า
นายชาญ นามแก้ว
นายสมพล อุ่นทรัพย์

 


 
Go to the top of the page
ekkachai
คำตอบที่ 1 จาก 6     19 มิถุนายน 2556 18:37:51  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R135364
ekkachai rodsung
Post Topic :4
Post Ans :10
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคลโบนัสครั้งนี้ จะจ่ายเป็นเช็ค โดยเข้าพบผู้บริหาร โดยทางแผนกทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ว่าท่านจะได้รับกับผู้บริหาร ท่านไหน คือ  1.คุณอนันต์  จิตรมีศิลป์  2.คุณเอนก  จิตมีศิลป์ 3.คุณอรนุช  จิตรมีศิลป์

 


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 2 จาก 6     20 มิถุนายน 2556 15:49:46  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R135368
รายชื่อเข้ารับเช็คโบนัส ครั้งที่ 1/2556  กับ คุณเอนก  จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ

นายอิทธิพล  แจ่มสอาด

นายศตวรรษ  จิตเงิน

นายนิคม  รักษารักษ์

นายวีระ  คำรักเกียรติเจริญ

นายธนิกร  พุทธสงกรานต์

นายวัฒนา  แซ่เตียว

นายปิยะบุตร  วงศ์จิตติยานนท์

นายสันติ  บุญกิ่ม

นายอัษฎาวุธ  ชาญทวี

นางสาวศิวรัตน์  พุ่มไสว

นายอนุวัฒน์  ถูกธรรม

นายพงศธร  เทียนทอง

นายเปรมปรีดิ์  ตั้งเจริญรัตนกุล

นางรุจิมา  กิ่งวงษา

นายวิโรจน์  จุลกระโทก

นายอิทธิพล  ศรีเดช

นายชัยณรงค์  ศรีจั่น

นางสาวอภัสรา  แสงยิ่ง

นายเดวิทย์  ภารสงัด

นางสาวอริญญา  อภัยพงษ์


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 3 จาก 6     20 มิถุนายน 2556 15:55:27  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R135369
รายชื่อเข้ารับเช็คโบนัส ครั้งที่ 1/2556  กับ คุณอรนุช  จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวอัญชลี  ศรีเกษ

นางสาววาสนา  จันทร์สุริยา

นางสาววีรกานต์  เทพจันทึก

นายดำรงค์  จอนเหมือน

นางกุลริศา  แก้วน้อย

นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุ่มอินทร์

นางสาวเรณู  เกตุชีพ

นางสาวจินดา  พรหมรักษา

นางศิริ  วงษ์สาลี

นางสาวจันณิภา  สารทอง

นางสาวอรณี  บุญพร้อม

นางชลลดา  อ่อนสัมพันธ์

นางสาวชลดร  แผนใหญ่

นางสาวลัดดา  อารี

นายมนัส  บุญรอด

นางสาวณัฐวดี  ไสวศักดิ์

นายวรเทพ  แซ่อื๊อ

นางสุภาภรณ์  พร้อมใจ

 


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 4 จาก 6     20 มิถุนายน 2556 16:07:28  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R135370
รายชื่อเข้ารับเช็คโบนัส ครั้งที่ 1/2556  กับ คุณอนันต์  จิตรมีศิลป์ กรรมการผู้จัดการ

นางลัดดาวัลย์  โสณโชติ

นายสมศักดิ์  เพ็งแจ่ม

นายสามารถ  ไชยดี

นายอนันต์  บุญเปล่ง

นายนภดล  ลีลาวรกุล

นายทรงเดช  รัดบ้านด่าน

นายสราวุธ  รักกิจ

นายถิรนันท์  หาญพุฒ

นายณัฐฎศรันยุ์  ฉายประทีป

นายณรงค์  แก้วเกิด

นายศิริชัย  สมศิริ

นายรุ่ง  สืบวงษ์

นายชาญนรา  แซ่เล้า

นายชาญ  นามแก้ว

นายสมพล  อุ่นทรัพย์

นายจำลอง  โตสำริด

นายมานิส  น้อยหิรัญ

นายประเสริฐ  ปิดชิด

นายประทาน  มะเดื่อสวน

นางสาวจินตะนา  หลงลืม

นายจักรกริช  ทับไทร


 
Go to the top of the page
Ittiporn
คำตอบที่ 5 จาก 6     27 มิถุนายน 2556 17:45:26  IP:*.*.*.* Use=Windows 7, internet= Office
R135395
Ittiporn Chaemsa-ard
Post Topic :326
Post Ans :13106
ฝ่าย/แผนก   วิศวกรรมอาคาร
มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

  • clean & clear

 


 
Go to the top of the page
แผนกทรัพยากรบุคคล
คำตอบที่ 6 จาก 6     28 มิถุนายน 2556 11:13:19  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R135403เช็คโบนัส ธนาคารจัดพิมพ์เช็ค เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

ทางบุคคลจะส่งให้เช็คให้กับผู้บริหารแต่ละท่าน ภายในวันนี้ คือ 28/6/56

**เฉพาะพนักงานที่ส่งรายงานผลงาน ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2556 ตามเป้าหมายการทำงานที่ท่านได้เขียนไว้*** เพื่อแนบเอกสารไปกับเช็ค

 


 
Go to the top of the page
1 

  ตอบคำถามในเรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับโบนัสประจำปี ครั้งที่ 1/2556
รายละเอียด
โดย
Operating System CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Attach: ไฟล์แนบ :1 (เพิ่มไฟล์แนบ)
นามสกุล jpg ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล png ขนาดไม่เกิน 5 MB
นามสกุล gif ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล pdf ขนาดไม่เกิน 20 MB
นามสกุล doc ขนาดไม่เกิน 20 MB      นามสกุล xls ขนาดไม่เกิน 20 MBNomjitt Incorporation ©2020