logo4

  1 
  ประกาศรายชื่อพนักงานที่มีสิทธิ์เข้ารับเช็คโบนัสประจำปี ครั้งที่ 2/2556
ekkachai
26 ธันวาคม 2556 16:23:21  IP:*.*.*.* Use =Windows XP , internet= Office
R136286
ekkachai rodsung
Post Topic :4
Post Ans :10
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคล 

เนื่องจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ มีผลกระทบโดยตรงกับศูนย์การค้าฯ ซึ่งเห็นได้จากจำนวนผู้เช่าที่ลดลง และมีการว่างของร้านค้าเช่า ทางบริษัท / หจก. จึงขอปรับเปลี่ยนนโยบายในการจ่ายโบนัสในครั้งที่ 2/2556 นี้ โดยลดอัตราการจ่ายลดลง 10 เปอร์เซ็นต์

 

Cool พนักงานอายุงาน 1 ปีขึ้นไปจ่าย 1 เดือน ลด 10 เปอร์เซ็นต์จากฐานเงินเดือน 

Cool พนักงานอายุ 6 ปีขึ้นไป จ่าย 1.5 เดือน ลด ลด 10 เปอร์เซ็นต์ จากยอด 1.5 เดือน

ยอดสั่งจ่ายได้รับอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว ทางแผนกทรัพยากรบุคคล จะทำการส่งเรื่องเพื่อทำการสั่งพิมพ์เช็คต่อไป วันและเวลาในการเข้ารับจะแจ้งให้พนักงานทราบในโอกาศต่อไป
 

รายชื่อพนักงานที่มีสิทธิ์เข้ารับเช็คโบนัสกับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2556

 

คุณเอนก จิตรมีศิลป์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

 

 1. นายอิทธิพร แจ่มสอาด

 2. นายนิคม รักษารักษ์

 3. นายวีระ คำรักเกียรติเจริญ

 4. นายธนิกร พุทธสงกรานต์

 5. นายปิยะบุตร วงศ์จิตติยานนท์

 6. นายสันติ บุญกิ่ม

 7. นายอัษฎาวุธ ชาญทวี

 8. นางสาวศิวรัตน์ พุ่มไสว

 9. นายอนุวัฒน์ ถูกธรรม

 10. นายเปรมปรีดิ์ ตั้งเจริญรัตนกุล

 11. นางรุจิมา กิ่งวงษา

 12. นายศตวรรษ จิตเงิน

 13. นายอิทธิพล ศรีเดช

 14. นายชัยณรงค์ ศรีจั่น

 15. นางสาวอาภัสรา แสงยิ่ง

 16. นายวัฒนา แซ่เตียว

 17. นายพิทักษ์ แสงศิลา (พนักงานรายวัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อพนักงานที่มีสิทธิ์เข้ารับเช็คโบนัสกับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2556

 

คุณอรนุช จิตรมีศิลป์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

 

 1. นางสาวอรณี บุญพร้อม

 2. นางชลลดา อ่อนสัมพันธ์

 3. นางสาวชลกร แผนใหญ่

 4. นางสาวลัดดา อารี

 5. นายวรเทพ แซ่อื๊อ

 6. นางสาวณัฐวดี ไสวศักดิ์

 7. นางสุภาภรณ์ พร้อมใจ

 8. นางสาวอัญชลี ศรีเกษ

 9. นางสาววาสนา จันทร์สุริยา

 10. นางสาววีรกานต์ เทพจันทึก

 11. นายดำรงค์ จอนเหมือน

 12. นางกุลริศา แก้วน้อย

 13. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุ่มอินทร์

 14. นางสาวเรณู เกตุชีพ (พนักงานรายวัน)

 15. นางสาวจินดา พรหมรักษา (พนักงานรายวัน)

 16. นายศิริ วงษ์สาลี (พนักงานรายวัน)

 17. นางสาวจัณณิภา สารทอง (พนักงานรายวัน)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อพนักงานที่มีสิทธิ์เข้ารับเช็คโบนัสกับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2556

 

คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

 

 1. นายจำลอง โตสำริด

 2. นายมานิส น้อยหิรัญ

 3. นายประเสริฐ ปิดชิด

 4. นายประทาน มะเดื่อสวน

 5. นางสาวจินตะนา หลงลืม

 6. นายณรงค์ แก้วเกิด

 7. นายจักรกริช ทับไทร

 8. นายศิริชัย สมศิริ (เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่)

 9. นายรุ่ง สืบวงษ์ (เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่)

 10. นายชาญนรา แซ่เล้า (เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่)

 11. นายชาญ นามแก้ว (เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่)

 12. นายสมพล อุ่นทรัพย์ (เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่)

 13. นายบรรจง ลาดสาลี

 14. นางลัดดาวัลย์ โสณโชติ

 15. นายสมศักดิ์ เพ็งแจ่ม

 16. นายสามารถ ไชยดี

 17. นายปิยะวัฒน์ บุญเปล่ง

 18. นายเอกชัย รอดซุง

 19. นายทรงเดช รัดบ้านด่าน

 20. นายสราวุธ รักกิจ

 21. นางสาววณิชยา นันตะวัน

 22. นายถิรนันท์ หาญพุฒ

   

 


 
Go to the top of the page
ekkachai
คำตอบที่ 1 จาก 5     27 ธันวาคม 2556 18:14:49  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R136293
ekkachai rodsung
Post Topic :4
Post Ans :10
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคล 

รายชื่อพนักงานที่มีสิทธิ์เข้ารับเช็คโบนัสกับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2556

 

คุณอนันต์ จิตรมีศิลป์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (เพิ่มเติม)

1. นายไพรจิตร  พิมพาแสง (เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่)

 

หมายเหตุ : พนักงานที่ยังไม่ส่งตัวเป้าหมายการทำงานปี 2557 และรายงานผลงาน ก.ค.-ธ.ค.56

กรุณาส่งภายในวันที่ 2 มกราคม 2557 เท่านั้น หากมิฉะนั้นทางแผนกบุคคลจะทำเรื่องส่งเช็คคืนบริษัททันที

 


 
Go to the top of the page
ekkachai
คำตอบที่ 2 จาก 5     8 Jan 2557 18:32:33  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R136329
ekkachai rodsung
Post Topic :4
Post Ans :10
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคลเช็คโบนัส ประจำปี 2/2556 ขณะนี้ดำเนินการพิมพ์เช็คเส็ดเรียบร้อยแล้ว ทางแผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดเตรียมเอกสารให้กับกับผู้บริหาร เพื่อพร้อมจ่ายให้กับพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสในครั้งนี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานที่เข้ารับเช็คกับ คุณเอนก จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ

แผนกทรัพยากรบุคคลส่งเช็คให้ในวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยทางคุณเอนก จะเรียกเข้าพบเอง ทางแผนกทรัพยากรบุคคลไม่ได้เป็นคนจัดคิวให้

2. พนักงานที่เข้ารับเช็คกับ คุณอรนุช จิตรมีศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการ

แผนกทรัพยากรบุคคลส่งเช็คให้ในวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยทางคุณอรนรุช จะเรียกเข้าพบเอง ทางแผนกทรัพยากรบุคคลไม่ได้เป็นคนจัดคิวให้

 

3. พนักงานที่เข้ารับเช็คกับ คุณอนันต์  จิตรมีศิลป์ กรรมการผู้จัดการ

 

ผู้ที่เข้ารับโบนัสกับคุณอนันต์ จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มกราคม 2557

มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 13 มกราคม 2556 จำนวน 5 คน เริ่ม 13.00 น. เป็นต้นไป .

(ใช้เวลาคนละ 30 นาที ขอให้พนักงานเตรียมผลงานที่ต้องการรายงานให้พร้อม)

วันที่ 14 มกราคม 2556 จำนวน 5 คน เริ่ม 13.00 น. เป็นต้นไป .

(ใช้เวลาคนละ 30 นาที ขอให้พนักงานเตรียมผลงานที่ต้องการรายงานให้พร้อม)

วันที่ 15 มกราคม 2556 จำนวน 1 คน เริ่ม 13.00 น. เป็นต้นไป .

(ใช้เวลาคนละ 30 นาที ขอให้พนักงานเตรียมผลงานที่ต้องการรายงานให้พร้อม)

วันที่ 16 มกราคม 2556 จำนวน 5 คน เริ่ม 13.00 น. เป็นต้นไป .

(ใช้เวลาคนละ 30 นาที ขอให้พนักงานเตรียมผลงานที่ต้องการรายงานให้พร้อม)

วันที่ 17 มกราคม 2556 จำนวน 5 คน เริ่ม 13.00 น. เป็นต้นไป .

(ใช้เวลาคนละ 30 นาที ขอให้พนักงานเตรียมผลงานที่ต้องการรายงานให้พร้อม)

 

CoolCool รอแจ้งวันและเวลา โดยตรงจากแผนกทรัพยากรบุคคลนะคับ CoolCool


 
Go to the top of the page
ekkachai
คำตอบที่ 3 จาก 5     8 Jan 2557 18:37:13  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R136330
ekkachai rodsung
Post Topic :4
Post Ans :10
ฝ่าย/แผนก   ทรัพยากรบุคคล 

วันที่ 21 มกราคม 2556 จำนวน 2 คน เริ่ม 13.00 น. เป็นต้นไป .

(ใช้เวลาคนละ 30 นาที ขอให้พนักงานเตรียมผลงานที่ต้องการรายงานให้พร้อม)


 
Go to the top of the page
weera
คำตอบที่ 4 จาก 5     9 Jan 2557 17:31:48  IP:*.*.*.* Use=Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko, internet= External
R136337
weera Khamrakkiatcharern
Post Topic :184
Post Ans :618
ฝ่าย/แผนก   IT2557 ละเปล่า


 
Go to the top of the page
juckkrich
คำตอบที่ 5 จาก 5     9 Jan 2557 20:24:00  IP:*.*.*.* Use=Windows XP, internet= Office
R136343
juckkrich tuptrai
Post Topic :81
Post Ans :15
ฝ่าย/แผนก   ธุรการCool


 
Go to the top of the page
1 

  ตอบคำถามในเรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานที่มีสิทธิ์เข้ารับเช็คโบนัสประจำปี ครั้งที่ 2/2556
รายละเอียด
โดย
Operating System CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Attach: ไฟล์แนบ :1 (เพิ่มไฟล์แนบ)
นามสกุล jpg ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล png ขนาดไม่เกิน 5 MB
นามสกุล gif ขนาดไม่เกิน 5 MB      นามสกุล pdf ขนาดไม่เกิน 20 MB
นามสกุล doc ขนาดไม่เกิน 20 MB      นามสกุล xls ขนาดไม่เกิน 20 MBNomjitt Incorporation ©2020